`Nôn-tri KdoqCwaq`Nôn-tri Khmu’ gi go’ meh koon hnwm Kmhmu’ bwan dé taq khwan da’ pi 1987, tè brap khwan bwan srme’ briaq me’go’ neeq da’ pi 1989 nam i’ pnmeh ge meh vôq `nôn-tri “Kdoq Cwaq”. Nam ni’ vôq`nôn-tri gi ah lwq cmbro’ hrôk gôn pe’ cmkwn`môôy gôn. Gôn tam briiq, hooy “bass”, hooy “guitar, gôn hooy “keyboard”, pa’ gôn ôôr phéq go’ meh gôn a-sa-smak, meh gôn gu’ `nôn-tri srme’. K`ni’ i’ ah 6 gôn da’ vôq, ah 5 gôn cmbro’ pa’ cmkwn gôn ôôr phéq môôy gôn.

I’ lav sah i’ meh gôn ah `mun maak swq bwan dé gaay yat da’ Sa’-ha’-rat Amérika yo’ ge meh `moon jwm saat bwan dé ah sit sé-ri-phaap pa’ ah ô-kaat hmwan yo’ an tèèq nèèv dé cu’ tèèq pa’ an bwan taam hrlo’ hmpô’ dé’ dé. Da’ khi, i’ ah ô-kaat hmwan briaaq da’ kaan brap pa’ kaan tqhooy`nôn-tri i’, da’ kaan dwwm (sat-sa-na)nèèv dé cu’dwwm pa’ ñuut tuul riit yo’ ge meh muun prnèèt dé’dé. Gi tèèq an i’ neeq sah i’ go’ tèèq maak nèèv bwan taam i’ neeq, i’ chaay an briaq hak an i’ dé’ô-kaat. Am hmwan nam i’ yat da’ mwaq Laav, hrwn lwq baaq gôn bwan ô-kaat am meh jwm gôn, i’ meh gôn yo’ ge am ah ô-kaat, yar ni’ i’ daq am tèèq bwan nèèv dé neeq nèèv dé chaay. Yar ni’ `nôn-tri “Kdoq Cwaq”daq bwan dé taq khwan broom hrlo’ ñuut tuul dé’ Sa-ma-khôm Kmhmu’ mwaq Orange County, rat California.


Root k`ni’ go’ hi bwan 20 plaay pi lèèv `nôn-tri Kdoq Cwaq i’ go’ hnooq yat hman go’ ñoon i’ gu’ `nôn-tri Kmhmu’, hrlo’ taq hrñwam dé’ i’ go’ meh an phreh riit khooq i’da’ hrlo’ srô’ pa’ da’ `nôn-tri. Viak sam-khan dé’i’ go’ meh an phreh `nôn-tri pa’an meh rèèq dé’ Kmhmu’, suan maak go’ meh Kmhmu’ `moon i’ yat khi, sam-khan lwwn ni’ go’ meh an tuul riit i’ an hnooq yat pa’ an yat dqni’ yoh.

Lwwn ni’, i’ hnooq dwwm sah `nôn-tri go’ meh môôy suan dé’ jua gôn pa’ dé’ saq-khôm. Saq-khôm pa’ `nôn-tri yoh broom yo’, pliik yo’ am bwan. Ci am ah saq-khôm an pe’ `nôn-tri, `nôn-tri ah khwan go’ pndoom saq-khôm, ge ci meh phéq, meh khap, meh tè’ lw meh kaan sa’-`nèèq nèèv baq. Sam-lap Kmhmu’ i’ go’ meh `mun “Greh” yo’ ge ah `nôn-tri Kmhmu’, ah khrwaq `nôn-tri (pi, toot sqkuul,hrôôq,rbaaq,chèèq,hôr…), ah tè’ phoon vat-tha’-na-tham, ah sin-la’-pa’, pa’ kaan sa’-`nèèq nèèv baq `nè an briaq yèèq, briaaq doom.

Jwm pi, nam sa-ma-khôm Kmhmu’ tèèq `mun Pi Hmmé’, `nôn-tri Kdoq Cwaq go’ meh `nôn-tri sam-kan dé’ `mun, yo’ ge tèèq an `mun meh `mun le’, doom, pa’ blia. Am hrwn gni’, i’ hnooq s`nèèq khro kmuul jooy sa’-ma-khôm i’ khi pa’ jooy mwaq gbaq`nè. Briaq da’ baq, hmwan sa’-makhôm Laav-Hmôq pa’sa’-ma-khôm gbaq da’ knvéér mwaq i’ yat no go’ neeq `nôn-tri Kdoq Cwaq i’le’. Maak bat no go’ seen(khro) i’ yoh tqhooy (sa’-`nèèq) da’`mun sqbaq pa’ da’`mun pi hmmé’an no dé’. `Nôn-tri’ KdoqCwaq go’ hnooq bwan plian “cassette” da’ pi 1992, hôôc go’ plian “CD” da’ pi 2012 pa’ da’ pi 2005.

Broom hrlo’ dwwm, hrlo’ `yam, hrlo’ ñuut tuul , hrlo’ jooy pa’ hrlo’ cu’ dôk cu’tèèq an jooy kdoon uun muun prnèèt va-tha’-na-tham dé’ Kmhmu’, go’ meh rèèq nèèv tmbo’ tmbôôl jooy an i’ prhman `nôn-tri Kdoq Cwaq gi yoh klah hrlo’ yaak lm`maak maak nèèv. `Nôn-tri Kdoq Cwaq gi ci prhman sqmeh pa’ sw-siaq dé pa’ ci jooy saq-khôm Kmhmu’ to yoh an hreq taam ci hreq bwan.


Click Here to Read in English Click Here to Read in Lao