Bôt hian 5SA’-RA’ TMBÔÔL 36 tô

ສະຣະ ຕຶມໂບລ 36 ໂຕ

Hmwan
AY
(siaq liat)
day tèèp
ເຫມືອນ
ໄx
(ສຽງ ລຽດ)
ໄດ ແຕບ
AAY
(siaq vaaq)
rvaay
xາຍ
(ສຽງ ວາງ)
ຣວາຍ
AYH
(siaq H)
khrayh
ໄxຫ
(ສຽງ ຫ)
ໄຄຣຫ
SIAQ LIAT
ສຽງ ລຽດ
SIAQ VAAQ
ສຽງ ວາງ
SIAQ H
ສຽງ ຫ
AY
ໄx
day
ໄດ
AAY
xາຍ
Taay
ຕາຍ
AYH
ໄxຫ
Rayh
ໄຣຫ
EY
ເxີຍ
Pey
ເປິຍ
EEY
ເxິຍ
Peey
ເປີຍ
EYH
ເxິຍຫ
Peyh
ເປິຍຫ
ÉY
ເxັຢ
Péy
ເປັຍ
ÉÉY
ເxັຍ
Pééy
ເປຍ
ÉYH
ເxັຍຫ
Péyh
ເປັຍຫ
ÈY
ແxັຍ
Pèy
ແປັຍ
ÈÈY
ແxຍ
Pèèy
ແປຍ
ÈYH
ແxັຍຫ
Pèyh
ແປັຍຫ
ÊY
ແxິຍ
Pey
ແປິຍ
ÊÊY
ແxີຍ
Pêêy
ແປີຍ
ÊYH
ແxີຍຫ
Pêyh
ແປິຍຫ
IA’
ເxັຍ
Sia’
ເສັຍ
IA
ເxຍ
Blia
ເບລຍ
IAH
ເxັຍຫ
Bliah
ເບັລຍຫ
IU’(iv)
xິວ
Piu’(piv)
ປິວ
IU(iiv)
xີວ
Kiu(kiiv)
ກີວ
IUH
xີວຫ
Piuh
ປິວຫ
OY
xຽ
Poy
ປັອຍ
OOY
xຽ
Pooy
ປອຍ
OYH
xຽຫ
Poyh
ປອັຍຫ
ÔY
ໂxັຍ
Pôy
ໂປັຍ
ÔÔY
ໂxຍ
Môôy
ໂມຍ
ÔYH
ໂxຍຫ
Pôyh
ໂປັຍຫ
UA’
xົວະ
Pua’
ປົວະ
UA
xົວ
Pua
ປົວ
UAH
xົວຫ
Bluah
ບລົວຫ
WA’
ເxຶອ
Pwa’
ເປຶອ
WA
ເxືອ
Lwa
ເລືອ
WAH
ເxຶອຫ
Pwah
ເປຶອຫ
AY
ໄx
AAY
xາຍ
AYH
ໄxຫ
Ktaay mah glay hôôc klvayh
ກະຕາຍ  ມັຫ ໄກ໌ລ ໂຫຈ ກຶລ ໄວັຫ
EY
ເxິຍ
EEY
ເxິຍ
EYH
ເxີຍຫ
Theyley yoh peey hgo’ breyh
ເທິຍເລິຍ ຢໍຫ ເປີຍ ເຫງາະ ເບຣີຍຫ
ÉY
ເxັຢ
ÉÉY
ເxັຍ
ÉYH
ເxັຍຫ
Éy ééy éyh
ເອັຍ໌ ເອຍ໌ ເອັຍ໌ຫ
ÈY
ແxັຍ
ÈÈY
ແxຍ
ÈYH
ແxັຍຫ
èy èèy èyh
ແອັຍ໌ ແອຍ໌ ແອັຍ໌ຫ
ÊY
ແxິຍ
ÊÊY
ແxີຍ
ÊYH
ແxີຍຫ
Êy êêy êyh
ແອິຍ໌ ແອີຍ໌ ແອີຍ໌ຫ
IA’
ເxັຍ
IA
ເxຍ
IAH
ເxັຍຫ
Sia’ dén gvia riah cit pryaak
ເສັຍ ເດັນ ເກ໌ຍ ເຣັຍຫ ຈິດ ປຶຣຢາກ
IU’(iv)
xິວ
IU(iiv)
xີວ
IUH
xີວຫ
Ga kiiv hndreey sluut rmeey civ
ກ໌າ ກີວ ຫຶນເດຣີຍ ສລູດ ຣເມີຍ໌ ຈິວ
OY
xັຽ
OOY
xຽ
OYH
xັຽຫ
Guuñ gooy ga tuut coyh goygoy
ກ໌ູຍ໌ ກ໌ຽ ກ໌າ ຕູດ ຈອັຍຫ ກ໌ອັຍກ໌ັອຍ
ÔY
ໂxັຍ
ÔÔY
ໂxຍ
ÔYH
ໂxັຍຫ
Tw Dôy qo’ hrôôy tè’ dôyhdôyh
ຕື ໂດັຍ ເກ໌າະ ໂຫຣຍ  ແຕະ  ໂດັຍໂດັຍ
UA’
xົວະ
UA
xົວ
UAH
xົວຫ
Rm’uah grua siim sér hial ua’
ຣຶມ ອັວຫ  ກ໌ຣົວ ສີມ  ເສຣລ ເຫືອລ ອົວະ
WA’
ເxຶອ
WA
ເxືອ
WAH
ເxຶອຫ
Knchwa’ôm séh phrwa vaar p’wah
ກຶນເຊືອະ ອົມ ເສັຫເພືຣອ ວາຣປເອຶອຫ

Back To Table of Content