Bôt hian 4SA’-RA’ TMBO’ 30 tô

ສະຣະຕຶມເບາະ 30 ໂຕ


A ອາ A’ ອະ AH ອັຫ
Siaq vaaq
ສຽງວາງ
Siaq liat
ສຽງລຽດ
Siaq h
ສຽງ ຫ
A
ອາ
ka
ກາ
A’
ອະ
ka’
ກະ
AH
ອັຫ
kah
ກັຫ
E
ເອີ
pe
ເປີ
E’
ເປິະ
pe’
ກະ
EH
ເອິຫ
peh
ເປີຫ
É
ເອ

ເກ
É’
ເອະ
ké’
ເກະ
ÉH
ເອັຫ
kéh
ເກັຫ
È
ແອ

ແບ
È’
ແອະ
bè’
ແບະ
ÈH
ແອັຫ
bèh
ແບຫ
Ê
ແອີ

ແຕີ
Ê’
ແອິະ

ແຕິະ
ÊH
ແອີຫ
têh
ແຕີຫ
I
ອີ
ti
ຕີ
I’
ອິ
ti’
ຕິ
IH
ອິຫ
tih
ຕິຫ
O
ອໍ
ko
ກໍ
O’
ເອາະ
ko’
ເກາະ
OH
ອໍຫ
koh
ກໍຫ
Ô
ໂອ

ໂຕ
Ô’
ໂອະ
tô’
ໂຕະ
ÔH
ໂອຫ
tôh
ໂຕັຫ
U
ອູ
ru
ຣູ
U’
ອຸ
cu’
ຈຸ
UH
ອຸຫ
cuh
ຈຸຫ
W
ອື
rw
ຣື
W’
ອຶ
rw’
ຣຶ
WH
ອຶຫ
rwh
ຣຶຫ
A
ອາ
A’
ອະ
AH
ອັຫ
Sba bla ka’ mah peh ta’ ya’ yôq ma’
ສບາ ບລາ ກະ ມັຫ ເປິຫ ຕະຢະ ຢົງມະ
E
ເອີ
E’
ເອິ
EH
ເອິຫ
Ge cu’ be’ mah daq reh hôôc sih me
ເກ໌ີ ຈຸ ເບິ ມັຫ ດັງ ເຣິຫ ໂຫຈ ສິຫ ເມີ
É
ເອ
É’
ເອະ
ÉH
ເອັຫ
Mé dé’ snaat piñ kéh léh hré’ bé
ເມ ເດະ ສນາດ ປິຍ໌ ເກັຫ  ເລັຫ ເຫຣະ ເບ
È
ແອ
È’
ແອະ
ÈH
ແອັຫ
Bè’ ñè’ mah plé’ hñohñè kntèh klop
ແບະ ມັຫເປລະຫຍໍຫແຍ ກຶນແຕັຫ ກລັອບ
Ê
ແອີ
Ê’
ແອິະ
ÊH
ແອີຫ
Tw La Khrêh kool tuut tê
ຕືລາແຄຣີຫ ກອລ ຕູດ ແຕີ
I
ອີ
I’
ອິ
IH
ອິຫ
Taq sigi yoh i’ ci am klih yo’ em i’
ຕັງ ສີກ໌ີ ຢໍຫ ອິ ຈີ ອຳ ກລີຫ ເຢາະ ເອິມ ອິ
O
ອໍ
O’
ເອາະ
OH
ອໍຫ
No ko’ ba yoh oh ôm no qo’ so’
ນໍ ເກາະ ບາ ຢໍຫ ອໍຫ ອົມ ນໍ ເກ໌າະ ເສາະ
Ô
ໂອ
Ô’
ໂອະ
ÔH
ໂອຫ
Lmbô’ vat chrôh hlian maam sôrô
ລຶມໂບະ ວັດ ໂຊຣຫ ຫລຽນມາມ ໂສໂຣ
U
ອູ
U’
ອຸ
UH
ອຸຫ
Kmhmu’ duh gôn me’ go’ ah yo’ gu
ກຶມຫມຸ ດຸຫ ກ໌ົນ ເມິ ເກ໌າະ ອັຫ ເຢາະ ກູ໌
W
ອື
W’
ອຶ
WH
ອຶຫ
Cw, gw’ gôn whswh tèèq daq keet
ຈື, ກຶ໌ ກົ໌ນ  ອຶຫ ສຶຫ  ແຕງ ດັງ ເກີດ

Back To Table of Content