Bôt hian 3SA’-RA’ RIAH 10 tô

ສະຣະ ເຣັຫ 10 ໂຕ


1 A
ອາ
Sna ra loh da’ da blia gra srme’
ສນາ ຣາ ລໍຫ ດະດາ ເຍລັຍ ສຶຣເມິ
2 E
ເອີ
Tw Ge kce mah fe séh segre, fe le lôôc
ຕືເກ໌ີ ກເຈີ ມັຫ ເຟີ ເສັຫເສີເເກ໌ຣີ, ເຟີ ເລີ ໂລຍ໌
3 É
ເອ
Mé léét céré dé da’ hré’ bévvvv
ເມ ເລດ ເຈເຣ ເດ ດະ  ເຫຣະ ເບ
4 È
ແອ
Thiaq rèñè am bè khrayh rèhè
ທຽງ ແຣແຍ ອັມແບ ໄຄຣຫ ແຣແຫ
5 Ê
ແອີ
Koon qaak srô’ gêgê, k’eey bè’ rêrê
ກອນ ກ໌າກ  ໂສຣະ  ແກ໌ີ ແກ໌ີ, ກເອີຍ ແບະ ແຣີ ແຣີ
6 I
ອີ
Sigi ci `masi tuk ti’ tw Ñi pa’ i Di da’ khi
ສີກ໌ີ  ຈີ ມ່າສີ ຕຸກຕິ ຕື ຍີ ປະ  ອີ ດີ  ດະ ຄີ
7 O
ອໍ
No khro bo yoh coro no, no ci so bo
ນໍ ຄຣໍ ບໍ ຢໍຫ ຈໍຣໍ ນໍ, ນໍ ຈີ ສໍ ບໍ
8 Ô
ໂອ
No chrô’ kvaay cmkô’ côn ô’ hmpô’
ນໍ ໂຈຣະ ຄວາຍ ຈຶມໂກະ ຈົນ ໂອະ ຫຶມໂປະ
9 U
ອູ
I Bu tu sah tw Su meh ju i Ñu kuq Nasu
ອີ ບູ ຕູ ສັຫ ຕື ສູ ເມີຫ ຢູ ອີ ຍູ  ກຸງ ນາສູ
10 W
ອື
Gôn `nw kmkw am cw, khayh rwhw
ກ໌ົນ ນື່ ກຶມ ກື ອຳ ຈື, ຄຣັຫ ຣືຫື

Back To Table of Content