Bôt hian 1PHA’-ÑAN-SA’-NA’ RIAH 29 TÔ

ພະຍັນສະນະ ເຣັຽຫ 29 ໂຕ


Number Consonant Read Sound
1 B ບ Bè’ ແບະ
2 C ຈ Cook ຈອກ
3 CH ຊ Chaaq ຊາງ
4 D ດ Daaq ດາງ
5 F ຟ Fat ຟັດ
6 G ກ໌ Gaaq ກ໌າງ
7 H ຫ Hual ຫວລ
8 J ຽ Jèq ແຽງັ
9 K ກ Ka’ ກະ
10 KH ຄ Khuat ຄວດ
11 L ລ Lôt ລົດ
12 M ມ Mat ມັດ
13 `M ມ່ `Mét ເມັ່ດ
14 N ນ Nééq ເນງ
15 Ñ ນ່ `Niaaq ນ່ຽງ
16 Ñ ຍ Ñwaar ເຍຣືອຣ
17 `Ñ ຍ່ -
18 P ປ Pat ປັດ
19 PH ພ Phwaan ເພືອນ
20 Q ງ Quaq ງວງ
21 `Q ງ່ `Qèèt ແງ່ດ
22 R ຣ Raaq ຣາງ
23 S ສ So’ ເສາະ
24 T ຕ Tih ຕີຫ
25 TH ທ Thap ທັບ
26 V ວ Vèk ແວັກ
27 `V ວ່ `Vaay ວ່າຍ
28 Y ຢ Yôl ຢອັລ
29 `Y ຢ່ `Yaq ຢັ່ງ

Back To Table of Content