Pa’-vat lwaaq Koon Kmhmu’Kmhmu’ meh sqmeh dé’ môôy phav da’pa’-théét Laav(meh phav jwa Mon-Kmer) yo’ ge chrô’ pr’ôôm hrlo’ Mon-Kmer. Kmhmu’ meh phav sndraan dé’ pa-théét Laav pa’ no go’ meh phav hnam thi pé’(saam)da’ mwaq Laav. Rqgè’ taam kaan sook vwl hmmé’ lwaq phav da’ pa’-théét Laav dé’ thaan Laurent Chazee da’ pi 1991, ge bwp sah Kmhmu’ meh 32% dé’ pa’-sa-sôn pa’ lôôc, ah pa’-maan 1.4 laan gôn.Baq hnooq lav sah da’ pa’-maan pi 1230, ah môôy phav sqmeh phav Laav no du’caak luaq tal dé’ pa’-théét Ciin hôôc no guut yat da’ pté’ k`ni’ k’eey pa’-théét Laav. No guut rèèp `mèèp gôn bè sek bè tqma’(broom Kmhmu’) hôôc no rac Koon Kmhmu’ gôn hmaq dé’ pté’gni’du’ dar prsoor yat da’ môk môk jôq hrôq jru’, gôn gme’ du’ am than no go’ grwp moot tèèq khooy tèè`maav. Kmhmu’ daq keet meh phav ñè’, yat slé yat prsoor, yat ja’ hrlo’ riñ hrlo’ cleen,keet gôn briaq sr’oh briaq hmbri’.Yar ni’ Kmhmu’ daq am bwan lap sit meh pa’sa-sôn Laav kiñ hmwan briaq. Taq qwan ni’ yoh koon Kmhmu’ daq yat hmwan phav baq pooy baq trvayh,baq pnmeh phav yo’ ge hndé’ lut phav Laav yo’ ge pôk-khooq pa’-théét.Hôôc no go’taq sqmeh Kmhmu’`mèèp pa’-maat maak sqmeh hmwan: Kha, Laav-theq, Laav-Kaaq, Thay-hai pa’ kha’-mu’. Kha meh sqmeh jè’ Laav lav pa’-maat Kmhmu’hmwan i’ méc sqmeh Nigrô nam baq joq k’eey je’ hiaq da’ Amérika.

No k’eey Kmhmu’ meh Kha go’ meh ñoon nam ye’no joq no raap ta’ ya’ Kmhmu’`naam khooy dé’ no. No pnmeh Laav-theq go’ meh ñoon Kmhmu’ yat da’ môk. No pnmeh Laav-kaaq go’ meh ñoon Kmhmu’ geey yat da’ tap twa faaq kaaq knduur môk pa’ ktaaq.No pnmeh Thai-hai go’ meh ñoon Kmhmu’ i’ geey eh hré’.Sqmeh i’ srme’ meh “ Kmhmu’ ” ah hrlo’ `maay sah meh “kmhmu’ srme’ ” lw meh “ gôn srme’ ” Koon Kmhmu da’ mwaq Laav am bwan dé hian naq-sw yo’ ge ci jooy no an riñ cleen. Kaal pi 1975 ah 98% am neeq naq-sw ñoon no am bwan dé guut lôq-lian.


Da’ mwaq Laav, sa’-may kluaaq kaan pôk-khooq Cav-sivit,kaan jooy dé’ rat-tha-baan am yoh root yo’ phuak phav da’ môk da’ rqkooq ñoon am ah na-ñô-baay, am ah qoor ah throoq lw ñoon kaan sr’oh yo’ lvaaq no pa’ jè’ Laav. ñoon am ah hrlo’ sgar da’ saq-khôm pa’ am an ô-kaat an no hian naq-sw yarni’ Kmhmu daq yat da’ kuq thuk rôôk da’ thua pa’-théét Laav. Bwn 30 pi knhni’ Laav bwan dé lap ék-ka-laat caak pa’-théét France da’ pi 1954 coro 1975, nam Comunist bè mwaq Laav,ah Kmhmu’ kwn 10 gôn hôôc lôq-lianU-dôm, 8 gôn da’ kluaq no ni’ go’ hian hôôc caak lôq-lian Katôlik.

Guut hian da’ lôq-lian saat-sna yo’ gôn Phalaq, gôn Yurôp jooy, go’ hrwn qoor gni’ yo’ koon Kmhmu’ bwan dé hian naq-sw. Kmhmu’ guut tèèq tha’-haan léév sat-tru da’ jwm sek jwm tqma’ phwa jooy khraaq pa’-théét caak kaan côôm-ti dé’ sat-tru, no jooy Tqma’ Induciin `nè yo’ ge meh tqma’ yo’ CIA jooy tuul.Tha-haan Kmhmu’ ah 40% dé’ tha-haan pa’ lôôc da’ Phaak 2, tè-va nam root ñaam ci rap neeq hrlo’ le’dé’ no, phav gbaq go’ yoh lap lav laak sah meh hrlo’ le’ dé’ dé.Maak lwwn gni’, nook caak koon Kmhmu’ ci am bwan dé lap hrlo’ jooy caak rat-tha-baan lèèv, tha’-haan Kmhmu’ go’ hnooq thwwk klat am an khwan ñôt khwan san.Tè koon Kmhmu go’ hnooq rak-sa riit khooq pa-phé-ni yo’ ge meh muun sam-khan dé’ dé yat bwan maak rooy pi. Koon Kmhmu’ ah hrlo’ chrô’ pr’ôôm dé, ah riit dé, ah hrlo’ dwwm dé pa’ ah sqmeh dé yo’ ge tèèq an no vét an no taaq phav gbaq.No ah riit-khooq vat-tha’-na-tham yo’ briaaq lav sah ge le’ qwwt le’ viir. Hmwan Kmhmu’ hlo yaan, thrèh kmoq le’ srme’, no ah nèèv gvat glaaq tèèq kdoq.Kmhmu’ hnooq rmaaq hrlo’chrô’ pr’ôôm, hro’ phwwn doom pa’ `nôn-tri yo’ ge blia ge doom srme’. Broom vat-tha’-na-tham yo’ Kmhmu’ ah da’ pa’-vat, no hnooq bwp hrlo’ tmhiak phav pa’ hrlo’ am sgar da’ saq-khôm. K`ni’ i’ vér tqgaay yèèq pa-vat luaq knhni’, hôôc moot jwm nèèv yo’ ge am le’ yo’ i’ bwan dé ôt bwan dé rwq gnaay gaay meh nèèv `mook (`môt hian) uun `mook jan jwa Kmhmu’ i’ to yoh kaal mat kh`nwq.

I’ cu’ `mook an jan jwa jé’ koon neeq sah kaan hian meh knmôôy qoor yo’ ge ci jooy yôk koon Kmhmu’ an jôq hmwan i’ yôk vat-tha’-na-tham i’. An i’ cu’ an briaq yo’ ge ah vat-tha’-na-tham jôq khveey `yam `yèèq i’ tooq rôôm yo’ an hman, tèèq viak broom yo’ an le’. Ñoon i’ cu’ dé’ an jé’ koon i’da’ kaal mat bwan le’, yat sm`maay, ah hrlo’ sgôp nam yat léh kéh jéér yo’ gu phav Laav pa’ Phav Hmôq da’ mwaq Laav pa’ broom saq-khôm gbaq da’ Amérika gi.


Click Here to Read in English