Lwaq i’Sama-khôm Kmhmu’ mwaq Orange County, rat California bwan dé taq khwan da’ pi 1981 caak koon Kmhmu’ gôn oor yat hmwan Thomas (Khammeung) Manokoune,Tommy(Khammoui) Sayavong, John (Bounchanh) Sayavong pa’ Edmond(Ngeun)Channita.Hhrlo’ trget samkhan dé’ no go’ meh an jooy ôpha-ñôp Kmhmu’ gôn ge root hmmé’ an no bwan dé rap hrlo’ jooy caak rat-tha-baan Amérika pa’ an jooy no nèèv campén sndraan, an jooy ñuut tuul no taq jua hmmé’ da’pa-théét Amérika.Hmwan jwm gôn gôn ge root da’ rat California luaaq tal pa’ lih pa-théét Amérika da’ pi 1980. Ah maak grua, maak gôn bwan dé `yaay yat maak `moon taam briaq rap no yoh. Maak gôn go’ meh vat rap no yoh, maak gôn go’ meh gôn le’ Américan rap no hôôc an no yat da’ gaaq broom no leey.

Ñoon kaan am neeq hrlo’, am neeq naq-sw pa’ kaan bwp pté’ hmmé’ tèèq an Kmhmu ah hrlo’ lm`maak srme’ da’ kaan hlian bwp saq-khôm pa’ kaan bwan viak tèèq dé’. Sama-khôm Kmhmu’ mwaq Orange County meh gôn sook brooq moot jwm gôn yo’ ge root da’ rat California luaq tal an no gaay yat broom yo’ da’ mwaq Orange County,an no yat léh yo’,srô’ hrlo’ knmôôy, ah riit khooq knmôôy, ge daq ci tèèq an sm`may phunam Kmhmu’ dé’ da’ kaan jooy gôn root hmmé.


Nèèv cam-pén yo’ i’ jooy gôn root hmmé’yo’ ge guut sama-khôm go’meh rqkô’, meh hndam, hndén, trloh, hndèh swq i’ sook bwan. Jwm nèèv cam-pén gni’ jooy an no taq loh hmmé’. Phu-nam sndraan go’ah hrñwam séh brooq Kmhmu’ jwm gôn gaay yat léh yo’ yar ni i’ daq ci jooy maak nèèv hmwan jooy pè pha-sa da’ lôq-mo, da’ saan pa’da’ lôq-lian. Tè va viak gi go’ tèèq yak srme’ ñoon i’ yat da’ mwaq hnam `moon jwm gôn ah sit sook nèèv le’ séh loh dé pa’ grua dé. Yar ni’ k`ni’ i’ daq ah sama-khôm Kmhmu’ yat da’ mwaq Fresno, Stockton, Richmond rat California, da’ rat Arizona, Delaware, Massachusetts, North Carolina, Oklahoma, Texas, Tennessee, pa’ rat Washington.

K`ni’, koon Kmhmu’ i’ da’ Amérika go’ ah maak khwan, maak gôn go’ ah viak, ah yat ah mah lèèv, i’ am bay tha jooy no nèèv cam-pén hmwan nam ye’, nam phu-nam i’ oor jooy, tè va i’ go’ hnooq jooy, an haak ah nèèv cam–pén keet khwan.

Da’ kluaq sama-khôm Kmhmu’ mwaq Orange County, i’ ah maak lwwn 30 grua yo’ ge yat da’ rat California luaq tal, suan maak yat da’ kluaq mwaq Orange County hôôc maak gôn go’ guut pa’ ah hrñwam séh jooy sama-khôm da’ viak saq-khôm thooq maak go’ meh viak yôk hmjôq riitkhooq pa-phé-ni i’.

I’ tèèq viaak maak pa’ tèèq viak broom yo’ an brap viak tèèq `mun Nwm Hmmé’ Kmhmu’, Picnic pa-cam pi, pa’ viak pasum sama-khôm jwm saam `nwan. Nam ah kaan haan kaan de’, kaan cu’ kaan vaar i’ go’ gaay jooy ti’ jooy jwaq, jooy kmuul ksôôq. I’ go’ hnooq gaay jooy ooc jooy glooq nam ah hrlo’ klih yo’ am khav-cay yo’ dé grua lw gôn da’ kluaaq sama-khôm i’. I’ go’ hnooq gaay jooy nêêm, jooy slooq nam ah koon hmmé’, nam hôôc lôq-lian, nam bwan viak hmmé’ pa’ nam mah srya’.


Click Here to Read in English